អ្នកជួយឧបត្ថម្ភ

ដោយអង្គការដែលបានផ្តួចផ្តើមសាលាឈ្មោះថា

“ខោនទ្រីណែតវើក” (Country Network ហៅកាត់ថា CN)

ព្រមទាំងពួកជំនុំ និងអង្គការមួយចំនួន

សំរាប់លោកអ្នកដែលចង់ចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភ

របៀបជួយឧបត្ថម្ភ
នាយក និងហិរញ្ញិកនៃសាលាព្រះគម្ពីរភ្នំពេញអាចជំរាបជូនពត៌មានដល់លោកអ្នក ទាក់ទងនឹងរបៀបដែលអស់លោកអ្នកអាចចូលរួមឧបត្ថម្ភ រឺក៍ជួយបង្ហាញថាលោកអ្នក គួរដាក់ការឧបត្ថម្ភនោះទៅកាន់គោលបំណងរឺគំរោងអ្វីមួយរបស់សាលាបាន។

សូមមេត្តាទំនាក់ទំនងមកកាន់

ទូរស័ព្ទ និងទូរសារលេខ: +៨៥៥-២៣-៨៨០-៧៧១

ទូរស័ព្ទដៃ: +៨៥៥-១២-៩៣៩-៥០៤

អ៊ីមែល: ppbs@ppbs.edu.kh