សាលាព្រះគម្ពីរភ្នំពេញ – សមាគមអតីតនិស្សិត (PPBS-AA)

សមាគមអតីតនិស្សិតត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនិស្សិតដែលធ្លាប់សិក្សា នៅសាលាព្រះគម្ពីរភ្នំពេញ ដោយរៀបចំសកម្មភាពមួយចំនួនដូចជា ការជួបជុំគ្នានៅក្នុង កម្មវិធីអបអរសាទរថ្ងៃខួបរបស់សាលាព្រះគម្ពីរភ្នំពេញ ការជួបជុំគ្នាជាលក្ខណៈគ្រួសារ ការលើកទឹកចិត្តតាមរយៈអ៊ីមែល និងការផ្តល់ពត៌មានអំពីព័ន្ធកិច្ច បណ្តាញនៃការ អធិស្ឋាន និងការចូលរួមក្នុងកិច្ចការផ្សេងៗទាក់ទងនឹងអតីតនិស្សិត។

សូមស្វាគមន៏! មកកាន់អតីតសហគមនិស្សិតនៅលើ Facebook សូមបញ្ចូលឈ្មោះ Alumnippbs Meet ទៅក្នុងអាស័យដ្ឋានរបស់លោកអ្នក។​ ជួបគ្នានៅទីនោះ!