ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ

ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ

ចំពោះនិស្សិតដែលមិនមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់ អាចដាក់ពាក្យទៅការិយាល័យ ផ្នែកហិរញ្ញឹកសំរាប់សុំជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ។ គ្រប់ទាំងពាក្យដែលដាក់សុំ នឹងត្រូវបាន ពិចារណាសំរេចទៅតាមករណីនីមួយៗ។ ទោះជា យ៉ាងណាក៏ដោយនិស្សិតដែលដាក់ ពាក្យសុំជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវតែគិតពិចារណាឱ្យបានហ្មត់ចត់ ហើយធ្វើការសុំ ជំនួយ ហិរញ្ញវត្ថុពីក្រុមគ្រួសារ មិត្ដភ័ក្ដ្រ ពួកជំនុំ ហើយនិងសហគមន៍ តាមតំបន់ដែលខ្លួនរស់ នៅជាមុនសិន មុនពេលធ្វើការដាក់ពាក្យសុំជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនេះ។