តំលៃផ្សេងៗ:

ក. តំលៃពាក្យសុំចូលរៀន និងការចុះឈ្មោះ
ពាក្យសុំចូលរៀន ១ ដុល្លា US
ការដាក់ពាក្យយឺតយ៉ាវ១.៥ ដុល្លា US
ការចុះឈ្មោះចូលរៀន និងអត្ដសញ្ញាណប័ណ្ណសិស្ស២ ដុល្លា US
ការចុះឈ្មោះចូលរៀនយឺតយ៉ាវ (សំរាប់សិស្សថ្មី)៥ ដុល្លា US
ការចុះឈ្មោះចូលរៀនយឺតយ៉ាវ (សំរាប់សិស្សចាស់)៥ ដុល្លា US
ខ. តំលៃសិក្សាសំរាប់ថ្នាក់ពេញពេល
ការបង់តាមឆមាស:
ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ/បរិញ្ញាប័ត្ររង ១៤០ ដុល្លា US ក្នុង១ឆមាស
ថ្នាក់មូលដ្ឋានគ្រឹះ ១០៦ ដុល្លា US ក្នុង១ឆមាស*

សញ្ញា*​ សាលាព្រះគម្ពីរភ្នំពេញ នឹងលើកលែងការបង់ថ្លៃសិក្សា សំរាប់កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់មូលដ្ឋាន គ្រឹះនៃព័ន្ធកិច្ចគ្រីស្ទានដល់ប្ដី/ប្រពន្ធរបស់សិស្សដែលបានទទួលសញ្ញាប័ត្រឌីប្លូម ឬបរិញ្ញាប័ត្រព័ន្ធកិច្ច គ្រីស្ទានពីសាលាព្រះគម្ពីរភ្នំពេញ។

ការបង់តាមខែ:
ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ/បរិញ្ញាប័ត្ររង ២៩.៥ ដុល្លា US ក្នុង១ខែ
ថ្នាក់មូលដ្ឋានគ្រឹះ ២៣ ដុល្លា US ក្នុង១ខែ*

ប្រសិនបើការបង់ថ្លៃសិក្សាត្រូវបានធ្វើការពន្យា:

ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ/ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្ររង ១៥៤.៥ ដុល្លា US ក្នុង១ឆមាស
ថ្នាក់មូលដ្ឋានគ្រឹះ ១១៦.៥ ដុល្លា US ក្នុង១ឆមាស*
គ. តំលៃសិក្សាតាមមុខវិជ្ជានិមួយៗ

សំរាប់មុខវិជ្ជាដែលមានម៉ោងសិក្សាចំនួន៤ម៉ោង:

ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ/ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្ររង ៣៧ ដុល្លា US ក្នុង១មុខវិជ្ជា
ថ្នាក់មូលដ្ឋានគ្រឹះ ២៩.៥ ដុល្លា US ក្នុង១មុខវិជ្ជា*

សំរាប់មុខវិជ្ជាដែលមានម៉ោងសិក្សាចំនួន៣ម៉ោង:

ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ/ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្ររង ២៧.៥ ដុល្លា US ក្នុង១មុខវិជ្ជា
ថ្នាក់មូលដ្ឋានគ្រឹះ ២២ ដុល្លា US ក្នុង១មុខវិជ្ជា*

សំរាប់មុខវិជ្ជាដែលមានម៉ោងសិក្សាចំនួន២ម៉ោង:

ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ/ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្ររង ១៩ ដុល្លា US ក្នុង១មុខវិជ្ជា
ថ្នាក់មូលដ្ឋានគ្រឹះ ១៥ ដុល្លា US ក្នុង១មុខវិជ្ជា*
ឃ. ថ្លៃសិក្សាការចូលរួមអង្គុយស្ដាប់ក្នុងថ្នាក់(សំរាប់គ្រប់មុខវិជ្ជា)
ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ/បរិញ្ញាប័ត្ររង ២៥ ដុល្លា US ក្នុង១មុខវិជ្ជា
ថ្នាក់មូលដ្ឋានគ្រឹះ ២០ ដុល្លា US ក្នុង១មុខវិជ្ជា*
ង. ថ្លៃសិក្សាមុខវិជ្ជាបន្ថែម

សំរាប់ថៃ្លសិក្សាជាមូលដ្ឋាន

១ម៉ោងក្នុង១ថ្ងៃ ១ថៃ្ងក្នុង១សប្ដាហ៍ ៦ ដុល្លា US ក្នុង១ឆមាស

សំរាប់ម៉ោងបន្តបន្ទាប់ទៀត

១ម៉ោងក្នុង១សប្ដាហ៍ ៣ដុល្លា US ក្នុង១ឆមាស

ច. ថ្លៃសកម្មភាពផ្សេងៗ
ក្រុមតូច ៩ ដុល្លា US ក្នុង១ ឆ្នាំ
រីទ្រីត / ការប្រកបគ្នាតាមថ្នាក់ ១៦ ដុល្លា US ក្នុង១ ឆ្នាំ
បុណ្យកំនើតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ និងចូលឆ្នាំខ្មែរ ៤ ដុល្លា US ក្នុង១ ឆ្នាំ
ឆ. សយនដ្ឋាន ( ទីកន្លែងស្នាក់នៅ )
អំលុងពេលសិក្សា៥៥ ដុល្លា US ក្នុង១ឆមាស
អំលុងពេលវិស្សមកាល ២២ ដុល្លា US ក្នុង១ខែ
ជ. តំលៃពិសេសផ្សេងៗ
ការធ្វើអត្ដសញ្ញាណប័ណ្ណសិស្សឡើងវិញ២.៥ ដុល្លា US
ការធ្វើវិក័យប័ត្រឡើងវិញ០.៥ ដុល្លា US
លិខិតបញ្ជាក់ពិន្ទុ៣ ដុល្លា US
លិខិតបញ្ជាក់ផ្សេងៗ៣ ដុល្លា US
ការយឺតយ៉ាវក្នុងការប្រគល់សៀវភៅឱ្យបណ្ណាល័យ០.២ ដុល្លា US សំរាប់១ក្បាល/១ថ្ងៃ
ការបោះពុម្ពឯកសារ០.១ ដុល្លា US ក្នុង១ទំព័រ
ការថតចម្លងឯកសារ០.១ ដុល្លា US ក្នុង១ទំព័រ

តំលៃសន្លឹកសញ្ញាប័ត្រ ដែលសិស្សត្រូវបង់ៈ

ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ៨ ដុល្លា US
ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្ររង ៦ ដុល្លា US
ថ្នាក់មូលដ្ឋានគ្រឹះ៤.៥ ដុល្លា US

ចំពោះការចំណាយផ្សេងៗទៀត រួមទាំងការចំណាយផ្ទាល់ខ្លួន ការចំណាយទៅ លើអាហារការចំណាយ ទៅលើសៀវភៅ និងការចំណាយទៅលើព័ន្ធកិច្ចកម្មសិក្សា គួរតែអ្នកឧបត្ថម និង សិស្សខ្លួនឯងផ្ទាល់ជាអ្នក ធ្វើការសំរេចចិត្ដ។

ទិញសៀវភៅ និងការថតចម្លងផ្សេងៗ៨ ដុល្លា US ក្នុង១ខែ
ការចំណាយផ្ទាល់ខ្លួន ២២ ដុល្លា US ក្នុង១ខែ
អាហារប្រចាំថ្ងៃ៦៥ ដុល្លា US ក្នុង១ខែ
ព័ន្ធកិច្ចកម្មសិក្សា...? ដុល្លា US (អាស្រ័យតាមតំបន់)

*បើពួកជំនុំ ឬព្រះវិហារបញ្ជូននិស្សិតមកសាលាព្រះគម្ពីរចាប់ពីពីរនាក់ឡើងទៅ សាលានឹងបញ្ចុះតម្លៃឱ្យ ៥ភាគរយសម្រាប់ថ្លៃសិក្សា។