ការិយាល័យចុះឈ្មោះ

ម៉ោងធើ្វការ

ថែ្ងច័ន្ទ – ថែ្ងសុក្រ

៧:១៥ -១២:00 AM

១:៣០ - ៤:៤៥ PM

ទូរស័ព្ទ / ទូរសារ:

០២៣​ ៨៨០ ៧៧១

០១២ ៩៣៩ ៥០៤

អ៊ីមែល: registrar@ppbs.edu.kh