ជំនួយសំរាប់ឆ្នាំសិក្សា

មហាវិទ្យាល័យខ្មែរទទួលបានការឧបឋមយ៉ាងពេញទំហឹងពីសំនាក់​ម្ចាស់ជំនួយ​ ដ៏ជាក់លាក់មួយនឹងព្រះវិហា​ជាអ្នកមានឆន្ទះផ្តល់ការគាំទ្រដល់មហាវិទ្យាល័យ។ អ្នជំនាញរបស់មហាវិទ្យាល័យគឺជាអ្នកស្មាគ្រចិត្តនឹងមិនបានចេញ​ថ្លែដោយសាលា​ ព្រះគម្ពីរភ្នំពេញ្ននោះទេ។