ប្រតិទិន ២០១២-២០១៣

ថ្ងៃទី៦ - ២៧ ខែកក្កដា
ថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា
ថ្ងៃទី៣-៦ ខែកញ្ញា
ថ្ងៃទី១១-១២ ខែកញ្ញា
ថ្ងៃទី១១-២១ ខែកញ្ញា
ការចុះឈ្មោះចូលរៀនរបស់និស្សិតចាស់ (បូករួមទាំងនិស្សិតពាក់កណ្ដាលពេល)
ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រលើកទី១៨
ការប្រលង និងការសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មាត់របស់និស្សិតថ្មី
ការចុះឈ្មោះចូលរៀនរបស់និស្សិតថ្មី
វគ្គសិក្សាពិសេសសម្រាប់ឆ្នាំទី១
ឆមាសទី១ ៖ ថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២ – ថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣
ថ្ងៃទី២៥-២៦ ខែកញ្ញា
ថ្ងៃទី២-៤ ខែមករា
ថ្ងៃទី៤-៧ ខែកុម្ភៈ
ថ្ងៃទី១១-១៥ ខែកុម្ភៈការណែនាំនិស្សិត
ការចុះឈ្មោះចូលរៀនរបស់និស្សិតពាក់កណ្ដាលពេលសម្រាប់ឆមាសទី២
ការប្រលងដំណាច់ឆមាសទី១
ការសម្រាកក្រោយពេលប្រលងដំណាច់ឆមាសទី១
ឆមាសទី២ ៖ ថ្ងៃទី ១៨ ខែកុម្ភៈ – ថ្ងៃទី ២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣
ថ្ងៃទី២០-២២ ខែកុម្ភៈ
ថ្ងៃទី១-៥ ខែមីនា
ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា
ថ្ងៃទី២៥-២៨ ខែមិថុនា
ថ្ងៃទី២ ខែកក្កដា
ថ្ងៃទី៣-៦ ខែកក្កដា
ថ្ងៃទី៨-៩ ខែកក្កដា
ថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា
ថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដាការវាយតម្លៃការសិក្សារបស់និស្សិត
ដំណើរចុះធ្វើព័ន្ធកិច្ចកម្មសិក្សា
ទិវាខួបកំណើតសាលាលើកទី២១
ការប្រលងដំណាច់ឆមាសទី២
ការវាយតម្លៃការសិក្សារបស់និស្សិតនាដំណាច់ឆ្នាំ(ឆ្នាំទី៤ និង វ.ម.ព.គ )
សកម្មភាពតាមថ្នាក់
ការវាយតម្លៃការសិក្សារបស់និស្សិតនាដំណាច់ឆ្នាំ (ឆ្នាំទី១-៣)
ពិធីអរព្រះគុណនាដំណាច់ឆ្នាំសិក្សា
ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រលើកទី១៩
ទាញយកប្រតិទិនសិក្សា ២០១១-២០១២