និមិត្ដ បេសកកម្ម គោលដៅ គុណតំលៃស្នូល

ក្នុងនាមជាគ្រឹះស្ថានអប់រំខាងផ្នែកទេវសាស្ដ្រដោយយកដំណឹងល្អជាមូលដ្ឋាន សាលាព្រះគម្ពីរភ្នំពេញមាន

រៀបចំអ្នកបំរើព្រះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីអោយគេបំពេញមហាបេសកកម្មថ្វាយ ព្រះជាម្ចាស់។

ផ្ដល់ដល់ពួកជំនុំកម្ពុជា នូវអ្នកដឹកនាំដែលមានបុគ្គលិកលក្ខណៈជាគ្រីស្ទបរិស័ទ និងមានសមត្ថភាពក្នុងការ