សាស្ដ្រាចារ្យ និង បុគ្គលិកផ្នែកសិក្សាអប់រំ

សាស្ដ្រាចារ្យ

អ្នកគ្រូ ចាង ស៊ឺលី
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកវិជ្ជាព្រះ
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកភាសាអង់គ្លេស
បរិញ្ញាប័ត្រ ផ្នែកភាសាអង់គ្លេស

សាលាទេវសាស្ដ្រអាស៊ី-បូព៌ា (សឹង្ហបូរី)
សកលវិទ្យាល័យលីយូនីង (ប្រទេសចិន)
សកលវិទ្យាល័យលីយូនីង (ប្រទេសចិន)

អ្នកគ្រូ ញេប វណ្ណា
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកអប់រំ
បរិញ្ញាប័ត្រ ផ្នែកទេវសាស្ដ្រ
ឌីប្លូម ព័ន្ធកិច្ចគ្រីស្ទាន


សកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ
មហាវិទ្យាល័យព្រះគម្ពីរសឹង្ហបូរី
សាលាព្រះគម្ពីរភ្នំពេញ

លោកគ្រូ ទេព សំណាង
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកវិជ្ជាព្រះ
បរិញ្ញាប័ត្រ ផ្នែកទេវសាស្ដ្រ
ឌីប្លូម ព័ន្ធកិច្ចគ្រីស្ទាន


សាលាទេវសាស្ដ្រអាស៊ាន (ប្រទេសហ្វីលីពីន)
មហាវិទ្យាល័យទេវសាស្ដ្រព្រះត្រៃឯក (សឹង្ហបូរី)
សាលាព្រះគម្ពីរភ្នំពេញ

លោកគ្រូ តាំង ណារី
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកវិជ្ជាព្រះ
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកបេសកកម្ម
ឌីប្លូម ព័ន្ធកិច្ចគ្រីស្ទាន


សាលាជាន់ខ្ពស់បាប់ទីស្ទ ផ្នែកទេវសាស្ដ្រ (ប្រទេសហ្វីលីពីន)
សាលាជាន់ខ្ពស់បាប់ទីស្ទ ផ្នែកទេវសាស្ដ្រ (ប្រទេសហ្វីលីពីន)
សាលាព្រះគម្ពីរភ្នំពេញ

លោកគ្រូ ស៊ុន វុទ្ធី
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកទេវសាស្ដ្រ
បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកទេវសាស្ដ្រ
ឌីប្លូម ព័ន្ធកិច្ចគ្រីស្ទាន


មហាវិទ្យាល័យព្រះគម្ពីរ និង បេសកជនស៊ីដនី
មហាវិទ្យាល័យព្រះគម្ពីរ និង បេសកជនស៊ីដនី
សាលាព្រះគម្ពីរភ្នំពេញ

អ្នកគ្រូ សាំង សុខហ៊ាង
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកសិក្សាធិការគ្រីស្ទាន
បរិញ្ញាប័ត្រ ផ្នែកទេវសាស្ដ្រ
ឌីប្លូម ព័ន្ធកិច្ចគ្រីស្ទាន


មហាវិទ្យាល័យព្រះគម្ពីរសឹង្ហបូរី
មហាវិទ្យាល័យព្រះគម្ពីរសឹង្ហបូរី
សាលាព្រះគម្ពីរភ្នំពេញ

លោកគ្រូ ធីម៉ូថេ អ៊ិត
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកការសិក្សាអន្ដរវប្បធម៌
បរិញ្ញាប័ត្រ ផ្នែកទេវសាស្ដ្រ


ប៉ីយ៉ូឡា (សហរដ្ឋអាមេរិក)
មហាវិទ្យាល័យគ្រីស្ទបរិស័ទសានហូសេ (សហរដ្ឋអាមេរិក)

លោកគ្រូ អៀម ចន្នី
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកទេវសាស្ដ្រ(កំពុងដំណើរការ)
បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកទេវសាស្ដ្រ
ឌីប្លូម ព័ន្ធកិច្ចគ្រីស្ទាន


សាលាជាន់ខ្ពស់ព្រះគម្ពីរផ្នែកទេវសាស្ដ្រ (សហរដ្ឋអាមេរិក)
មហាវិទ្យាល័យទេវសាស្ដ្រព្រះត្រៃឯក (សឹង្ហបូរី)
សាលាព្រះគម្ពីរភ្នំពេញ

សាស្ដ្រាចារ្យពាក់កណ្ដាលពេល

លោកគ្រូ វិលសិន មាក អេឡិន
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកវិជ្ជាព្រះ
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកវិទ្យាសាស្ដ្រ
បរិញ្ញាប័ត្រ ផ្នែកវិទ្យាសាស្ដ្រ

សាលាជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកទេវសាស្ដ្រខាងត្បូង ហូឡង់ មីស៊ីហេន(សហរដ្ឋអាមារិក)
មហាវិទ្យាល័យ រដ្ឋមីស៊ីហេន ឡេនស៊ីងខាងកើត (សហរដ្ឋអាមារិក)
មហាវិទ្យាល័យរដ្ឋហាមបូល អាកាតា កាលីហ្វ័នីញា (សហរដ្ឋអាមារិក)

សាស្ដ្រាចារ្យដែលមកពីក្រៅបង្រៀនតាមមុខវិជ្ជា

លោកគ្រូ ក្រាម ដាវីឌ
លោកគ្រូ ហេង ចេង
លោកគ្រូ អូ ហ៊ុយខ្យង (សាឡូម៉ូន)
លោកគ្រូ អេផលប៊ី ហ្គីលបឺត
លោកគ្រូ លេភីឡា រ៉ហ្វ
លោកគ្រូ តាន់ អាលវីន

បុគ្គលិកផ្នែកសិក្សាអប់រំ

អ្នកស្រី ចាន់ សុភាព
លោក ឈុំ សុជាតិ
ជំនួយការប្រធានការិយាល័យសិក្សា
ជំនួយការបណ្ណារក្ស

ជំនួយការគ្រូបង្រៀន និងគ្រូបង្រៀន

លោកគ្រូ ឆាយ ហាក់
បរិញ្ញាប័ត្រ ផ្នែកព័ន្ធកិច្ចគ្រីស្ទាន

សាលាព្រះគម្ពីរភ្នំពេញ
លោក ជា វីរៈ
 
លោកគ្រូ តុង លាង
ឌីប្លូម ផ្នែកវិជ្ជាព្រះ
ជំនួយការថ្នាក់មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃព័ន្ធកិច្ចគ្រីស្ទាន
សាលា DTC សឹង្ហបុរី

អ្នកគ្រូ អៀប ស្រី
បរិញ្ញាប័ត្រ ផ្នែកព័ន្ធកិច្ចគ្រីស្ទាន

ជំនួយការការពន្លាតកម្មវិធីសិក្សា
សាលាព្រះគម្ពីរភ្នំពេញ

លោកគ្រូ ទន់ គន្ធា
បរិញ្ញាប័ត្រ ផ្នែកព័ន្ធកិច្ចគ្រីស្ទាន


សាលាព្រះគម្ពីរភ្នំពេញ