ការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការ

សាលាព្រះគម្ពីរភ្នំពេញ គឺជាសមាជិកនៃសមាគមទេវសាស្ដ្រអាស៊ី (ATA) និងជាសមាជិករបស់ សម្ព័ន្ធមហាវិទ្យាល័យទេវសាស្ដ្រអាស៊ី (AGST Alliance) ។ យើងកំពុងតែឈានឆ្ពោះទៅរកការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការ ចំពោះកម្មវិធីសិក្សារបស់យើង។